Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Medikal cihazlar ile tam entegrasyon sağlıyor.

example1

LBYS (Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi)

HBYS (Hastane Bilgi Yönetim sistemi) ve sisteme bağlı tüm laboratuvar, röntgen cihazları ile bütünleşik çalışıyor. Radyolojik Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi (PACS), HL7 (Health Level 7), ICD 10 (International Classification of Diseases) vb standardlar ve RIS (Radyoloji Bilgi Sistemi) ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Sisoft LBYS, analizörlere gönderilen ya da alınan verileri anlamlı hale dönüştürerek en uçtaki kullanıcıya ve hastaya kadar ulaştırıyor. Bir merkezdeki farklı laboratuvarları birbirine bağlıyor, birden fazla merkez ve bu merkeze bağlı laboratuvarlar tek bir sistem içinde çalışabiliyor.

Web üzerinden hasta tetkik istemleri yapılabiliyor.

Hekimler, hasta tetkik istemlerini web üzerinden yapılabiliyor. Tetkik sonuçlarını, tetkiklerin hangi aşamada olduğunu (örnek alındı, sonuç girildi, işlem yapılmadı, vb.) web üzerinden yetki dahilinde eş zamanlı olarak izleyebiliyor. Sisteme bağlı cihazlardan elde edilen tüm tetkikler (radyoloji sonuç raporları, diğer laboratuvarlar, tetkike yönelik girişimler, muayene, vb.) başka kurumlardan gönderilen hastaların tetkikleri gruplandırılarak görüntülenebiliyor. Hekimlerin yaptıkları istemler eş zamanlı olarak laboratuvar bilgisayarlarında görüntüleniyor. Hekimler, kendi tetkik isteğini yaparken kendi panellerini/paketlerini oluşturarak, istediği zaman güncelleyebiliyor. Mükerrer istemler sistemce kontrol edilerek uyarı yapılıyor.

Tetkik istekleri, ilgili bölümlere otomatik olarak iletiliyor.

Medikal tetkik isteklerinin girişi ile birlikte istemi yapan hekimin kimlik bilgisi sisteme kayıt ediliyor. EKG, EEG, EMG v.b. tetkiklerin verileri sistem içinde yer alıyor. Sistemdeki herhangi bir üniteden gelen medikal istekler, bu istekleri karşılayacak bölümlere otomatik olarak iletiliyor. Tetkikler seviyelendirilerek renk kodlarıyla tanımlanabiliyor. (Acil, Öncelikli, Rutin) Tetkiklerin yapıldığı yer ve zaman bilgisi sisteme kayıt ediliyor. Sonuçların ve çalışılan testlerin çıktıları normal ve patolojik değer aralığı tanımlanabiliyor. Tetkik için hastanın uyması gereken kurallar ve tetkikler, istem yapılırken çıktı olarak alınarak hastaya veriliyor.

Tetkikler, Barkod Sistemi ile takip ediliyor.

Laboratuvara gönderilen tetkiklerin iletilmesi aşaması ve sisteme entegre olan medikal cihazlardan alınan (otomatik olarak alınıyor) tetkik sonuçları Barkod Sistemi ile takip ediliyor. Hastaların önceki tahlil sonuçlarına barkod etiketleri kullanılarak ulaşılıyor. Tüm hasta örnekleri borkodlanarak hatasız (karışmadan) ve hızlı bir şekilde işlem gerçekleştiriliyor. Örnekler için, tekil bir barkod numarası basılıyor. (oto-analizör, kan sayım cihazı vb cihaz standardlarına uyumlu) Barkod numarasının ve Hasta Adı, Soyadı, gideceği laboratuvar, örneğin kısa tanımı vb bilgilerin yer aldığı barkod etiketi, örneklerin üzerine yapıştırılıyor. Laboratuvar tarafından örneklerin alımı sırasında sonucun verileceği gün ve saat girilebiliyor. Sistemde örneklerin giriş çıkış saatleri belli olduğundan, geciken sonuçlara anında müdahale edilebiliyor.

Manuel test işlemleri ortadan kaldırılıyor.

Sisoft LBYS ile manuel test işlemleri bütünüyle ortadan kaldırılıyor. Laboratuvar cihazlarından otomatik olarak alınan sonuçlar dışında manuel olarak çalışılan testlerin, hastane dışı laboratuvarlardan gelen soft ve hardcopy laboratuar sonuçlarının da sisteme girişi sağlanabiliyor. Böylelikle manuel test sonuçları da kayıt altına alınarak saklanmasına ve sistemden istenilen zamanda takip edilmesine olanak sağlanıyor.

Tetkik sonuçları servislerden online olarak alınıyor.

Tetkik sonuçlarının girişi, kodlu listelerden seçilerek gerçekleştiriliyor. Sistem, Alfanümerik test kodlamasına izin veriyor. Tetkik sonuç kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler alınabiliyor. Sonuçlandırılmamış istemler, yapılamama sebepleriyle kaydedilip iptal ediliyor. Laboratuvarda istem, tetkik ve faturalandırma işlemleri tek bir aşamada gerçekleşiyor. Yapılan tüm incelemelerin ücretleri, hastanın mali bilgilerine otomatik olarak yansıtılıyor.

Cihazların testleri ne kadar doğrulukla çalıştıkları kontrol ediliyor.

Laboratuvar cihazlarının testleri ne kadar doğrulukla çalıştıklarını kontrol etmek için Kalite Kontrol Sistemi kullanılıyor. Belirlenen tarih aralıklarına, referans değerlerine, seviyelerine vb göre kalite kontrol sonuçları belirlenen parametrelere göre görüntülenebiliyor. (Tarih, Sonuç, Durum, Referans vb) Sisoft LBYS'ne Level-Jennings grafik standardı ile entegre edilen QC istatistikleri, grafik raporlar alınıyor. Level-Jennings grafik standardı, cihazın kalibrasyonu ile ilgili olarak yorum yapmayı kolaylaştıran bir standart olarak, bazı laboratuar cihazlarında entegre olarak bulunuyor. Level-Jennings grafik standardı bulunmayan cihazlar, QC sonuçlarını otomasyon sistemine gönderiyor ise program aracılığı ile Level-Jennings grafiği alınıyor. Cihazların QC çalışmalarında aynı anda birden farklı kalite kontrol kiti kullanılarak daha doğru QC sonuçları elde edilebiliyor.

Sonuçlar iki aşamalı olarak onaylanıyor.

Laboratuvarlarda yapılacak olan testler, sisteme dahil olacak cihazların, kullanıcıların ve onay yetkili kullanıcıların tanımlamaları, cihazların haberleşme (frame, protokol, port vb) tanımlamaları yapılabiliyor. Yetkili kullanıcılar, sadece kendi branşlarına ait salonların testlerini görerek hızlı bir şekilde onaylama işlemi yapabiliyor. Çalışılan testler, teknik onaydan sonra (Laboratavur teknisyenleri) uzman onayına sunuluyor. Böylelikle hata oranı minimum seviyeye indiriliyor. Uzman raporu onaylamadıkça diğer kullanıcıların tetkik sonuçlarını görmesi engelleniyor. (Yetkilendirilmiş olanlar hariç) Uzman onayından sonra otomatik olarak rapor oluşturuluyor.

Kullanıcı tanımlı sonuç raporları tanımlanabiliyor.

Sonuç raporu, hastane işleyişi ve isteği doğrultusunda kullanıcının şekillendirebileceği (kullanıcı tanımlı) esnek bir yapıda sunuluyor. Profil olarak istenen testler, profil olarak ya da profil içinden seçilerek ayrı-ayrı raporlanabiliyor.Cinsiyet, yaş, alt gruplar vb göre tanımlanabilen Normal (Referans) değerlerin yer aldığı standart raporlarla birlikte, hekimlerin görüş bilgilerinin yer aldığı serbest metin halindeki sonuç raporları isteğe göre düzenlenebiliyor. Sonuç raporları yazıldıktan sonra yetkili kişiler tarafından onaylanıyor, bilgisayar çıktısı olarak basılabiliyor. İstendiğinde raporlar e-mail, faks, server ve yazıcıya gönderiliyor.

Raporlama sistemi bulunan Bakteri Antibiyogram Birimi için Sisoft LBYS modülü içerisinde ayrı bir modül bulunuyor. Bu sayede kültür sonuçlarına göre uygun raporlama işlemi yapılıp, istenirse üreyen bakterilere göre antibiyotiklerin duyarlılıkları manuel olarak girilerek teşhis için gerekli bilgi digital ortamda kayıt altına alınıyor.

Zengin sorgulama kriterleriyle istatistikler oluşturulabiliyor.

Kuruma gelen hastaların, yapılan istemlerin, cihazda çalışılan testlerin sonuçlarına, kit miktarlarına vb. yönelik olarak zengin sorgulama kriterleriyle (test, tarih aralığı, birim temelli) bir çok istatistik oluşturuluyor. İstenildiğinde raporlar (sayısal, grafiksel vb) ve QC istatistikleri alınıyor. (Laboratuvar için yapılan tüm istemlerin istatistikleri) Laboratuvarda yapılan tüm işlemlere ilişkin ayrıntılı istatistiksel raporlar alınabiliyor. İstem, istemi yapan hekim, bölüm ve Tanı (ICD-10) bazında istatistiksel veriler üretilebiliyor.Yapılan laboratuvar tetkiklerinin maliyet analiz istatistikleri yapılabiliyor. Laboratuvarda kullanılan malzemelere ilişkin giriş, çıkış, stok, istem istatistikleri yapılabiliyor

Kan ve kan ürünlerinin stok takibi yapılabiliyor.

Stokta bulunan kan ve kan ürünleri rezerve edilebiliyor, rezerve geçmişi takip edilebiliyor, rezerve olan kan ve kan ürünlerinin çıkışı (Tarih/Saat vb) yapılabiliyor. Kan ve kan ürünlerinin hastane İçi/Dışı, Giriş/Çıkış işlemleri manuel ya da barkod okuyucu ile yapılabiliyor. Kan stokları arasından ürün tipine ve kan grubuna göre arama yapılabiliyor. Stok kaydı yapılan kan ve kan ürünlerine (torbalara) barkod (torbaların saklandığı dolap ve Lokasyon bilgileri) basılıyor. Torbalara yapıştırılan barkod sayesinde karşılaşılabilecek hata oranı en aza indirilip, işleyiş hızlandırılıyor. Her kan kaydı için otomatik veya isteğe bağlı olarak Tekil Kan Numarası tanımlanıyor. Sonraki işlemler hastanın o kan numarası ile takip ediliyor.

RFID etiketler ile hataların önlenmesi sağlanıyor.

RFID etiketleri tüplere, torbalara ve örneklere takılarak ne içerdikleri ve kime ait oldukları belirlenerek hataların önlenmesini sağlanıyor. Tüm kanların RFID etiketleri ile tanımlanması sonucu hangi kan grubunun nerde ve ne kadar olduğu anında görülebiliyor.

Cross-match takibi yapılıyor.

Servislere gönderilen kanlar için Cross Match Defteri düzenleniyor. Kayıtlı hastalar için Kan Grup Kayıt Formu düzenleniyor. Hastanın kayıtları ile planlanan kan grubu arasında uyumsuzluk olduğunda sistemce uyarılıyor. Cross-match ve diğer testler otomatik olarak yapılarak hasta dosyasına işleniyor. LBYS (Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi) ile entegre çalışarak tüm testlerin LBYS ve Kan Bankası tarafından takip edilmesi sağlanıyor. Eliza testi için Eliza Kayıt Formu düzenlenebiliyor. HBS, AG, HIV ve VDRL bilgileri, yapılan test ve diğer tetkik sonuçları kayıt edilerek bu sonuçlar istek yapan servislerden izlenebiliyor.

Medikal Dikte Sistemi medikal rapor yazılmasında büyük kolaylık sağlıyor.

Ses işleme teknolojileri üzerine kurulu, Konuşma Tanıma Sistemi (Very Large Vocabulary Continuous Speech Recognition) Sisoft HBYS ile uyumlu çalışıyor. Medikal Dikte Sistemi ile, (Konuşma Tanıma) sağlık kuruluşlarında büyük iş yükü haline gelen medikal raporları konuşarak oluşturmak mümkün oluyor. Hekimlerin, yoğun hasta hareketi nedeniyle asıl işleri dışındaki işlemlerle zaman kaybetmelerini önlüyor. Teşhis, tedavi dışındaki işlemlerle hastalarına ayırmak istedikleri ilgi ve özenden tasarruf etmek zorunda kalmıyorlar. Medikal Dikte Sistemi ile kullanıcı memnuniyeti, verimlik ve performans yükseltilirken, hata oranları düşürülerek maliyetler azaltılıyor.

Metin dosyaları konuşarak üretiliyor.

Hatırlanması istenen kelimeler (bulgular, teşhisler, istemler vb) sayısal veritabanına bir kez kayıt ediliyor. (farklı kullanıcılar tarafından da seslendirilebiliyor) Hekim hastasını muayene ederken sesli olarak medikal raporu oluşturuyor. Konuşmalar bir mikrofon aracılığıyla klavye kullanılmadan bilgisayara aktarılıyor. Medikal Dikte Sistemi konuşmada geçen kelimeleri gerçek zamanlı tanıyarak (kelime aralarında durma zorunluluğu olmadan) elektronik ortamda kayıt ediyor. Bilgisayarların kayıt ettiği sesler anında Türkçe metin haline getiriliyor.

Uzman personelin sekreterlere bağımlılığı azalıyor.

Taslak Raporlar sayesinde, raporun yalnızca değiştirilmesi gereken bölümünün üzerinde çalışılmasıyla rapor oluşturma süresi daha da kısaltılıyor. (muayene sonrasında rapor yazımının departmanlara getirdiği iş yükü ortadan kalkıyor.) İstendiğinde dikte edilecek konular sistemde seçilerek, sadece seçilen konulara yönelik konuşma tanıma yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Dikte edilen raporlar hem ses dosyası hem de elektronik doküman olarak sistemde saklanabiliyor. Dikte edilen rapor daha sonra asistan tarafından ses ile elektronik doküman karşılaştırılarak düzeltilip, değiştirilebiliyor. İstenildiğinde dikte sırasında uzaktan bir asistan tarafından canlı olarak düzeltme olanağı da sağlanıyor.

Medikal Ses Kayıt Sistemi ile hasta/hekim görüşmeleri kayıt ediliyor.

Sisoft Medikal Ses Kayıt Sistemi sayesinde tüm hasta hekim görüşmeleri kayıt altına alınıyor. Hekim hastasını muayene ederken sistem otomatik olarak yapılan tüm sesli görüşmeleri kayıt ediyor. Hekim, yazılım üzerinden ilgili hastayı seçtiği anda sistem otomatik olarak yapılan işlemi (konuşmaları) kayıt ediyor.

Hekim gerek duyduğunda hasta görüşmelerine erişerek dinleyebiliyor. Bu özellik hekime, hastasının öyküsünü hatırlaması açısından önemli bir bilgi sağlıyor. Bilgi güvenliği ise yalnızca ilgili hekimin ilgili kayıtlara ulaşabilmesini sağlayacak şekilde düzenleniyor. Yapılan tüm kayıtlar net bir erişim sağlamak için telefon sesi kalitesinde mp3 formatında veritabanında saklanıyor. Ses kayıtlarının saklanması için ayrıca ara birime gereksinim duyulmuyor. Sisoft Medikal Ses Kayıt Sistemi, konuşma tanıma sistemlerinin, dikte sistemlerinin yetersiz kaldığı bölümlerde, seslerin dikte edilmesinin zor olduğu bölümlerde kullanılması öneriliyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|