Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi

Tüm geçiş noktalarında güvenli ve yetkili geçiş sağlıyor.

Tüm geçiş noktalarında güvenli ve yetkili geçiş sağlıyor.

Mifare karttaki RFID (Radyo Frekanslı Ta-nıma Sistemleri) etiketi, belleğinde tuttuğu kimlik belirleyici sayıyı yayıyor. Mifare kart, okuyucuya belli bir uzaklıkta yaklaştırınca radyo dalgaları ile iletişim kuruyor. Kurumun genel güvenliğinin sağlanması, sağlık kuruluşunun işgücü ve verimliliğinin artırılması, personel denetiminin hızlı, güvenilir ve ekonomik biçimde sağlanması, belirli bölümlere sadece yetkililerin erişe-bilmesi gibi özellikler sunuyor. Sisoft Geçiş Kontrol Sistemi'nde personel, giriş-çıkış kapısından girişte ve çıkışta kartını okutuyor. Mifare kart, içerisinde tuttuğu benzersiz bilgiyi, okuyucu tarafından sağlanan ve anten ile yayılan enerji ile birlikte üzerinde dijital ekran bulunan okuyucuya radyo dalgaları aracılığıyla aktarıyor. Aktarılan bu bilgi sistem tarafından alınarak bilgisayara aktarılıyor. Daha sonra Sisoft Geçiş Kontrol Sistemi Yazılımı tarafından gerekli işlemler yapılıyor.

Her kullanıcı için farklı yetki seviyeleri düzenlenerek, belli bölümlere yalnızca yetkili kişilerin erişmesi sağlanıyor.

Personel, ziyaretçi ve kötü niyetli kişilerden kaynaklanabilecek olumsuz olayları engelliyor. Kişilerin yal-nızca girmelerine izin verilen alanlara ulaşabilme-sini, kritik bölgelere güvenli erişimeyi, yetkilendirme işlemlerinin kontrollü olarak yapılmasını sağlıyor. Sisoft Geçiş Kontrol Sistemi’nde her kullanıcı için farklı yetki seviyeleri düzenlenip, her kullanıcının hangi noktalardan, haftanın hangi günlerinde ve hangi saatlerinde geçebileceği belirlenip, tüm yapılan işlemler kontrol edilebiliyor, anlık ya da geriye dönük sorgulama işlemleri ayrıntılı bir şekilde yapılabiliyor. İstenilen bölümlere, istenmeyen kişilerin geçişi kontrol altına alıyor. RFID kartlar bir elektronik anahtar görevi görerek yetki dahilinde istenen ünitelere giriş-çıkışı tek bir kart ile yapmayı sağlıyor. Geçiş durum bilgileri anında sisteme aktarılıyor ya da gerekli olduğunda çağırılmak üzere depolanıyor. RFID kartlar üzerine yüksek miktarda veri depolanarak, çok sayıda bilgiye manuel müdahaleye gerek kalmadan kolayca ve sürekli olarak ulaşılıyor.

Mesai verimliliğini ölçen ayrıntılı raporlar düzenlenebiliyor.

Sistem üzerinden gelen tüm bilgiler; çalışma ve ücretlendirme bilgileri ya da bordrolara esas olacak tüm bilgiler, fazla mesai, geç giriş, erken çıkış, izinler, puantaj gibi mesai verimliliğini ölçen raporlar (geç gelenler, er-ken çıkanlar, fazla mesai yapanlar, devamsızlar vb) alınıyor. Kurumsal çalışma verimliliğini ölçme ve denet-leme konularında sınırsız olanaklar sunuyor. Personel giriş-çıkış işlemlerini kontrol etmenin dışında, devam kontrolleriyle de mesai içinde geçen zamanın verimli değerlendirilip, değerlendirilmediğine iliş-kin takipleri de olanaklı hale getiriyor.Yemek yeme zamanı, dinlenme ve ihtiyaç zamanları için kontrol ve öl-çüm sistemi sağlıyor.

Tüm geçiş noktalarında mifare kartla güvenli geçiş uygulanabiliyor.

Kapı giriş çıkışları, kapı bulunmayan ana geçiş noktalarında turnike gibi mekanik yapıları kullanarak yemekhane ve ameliyathane vb. ünitelerde güvenli geçiş kontrol sistemleri uygulanıyor. Personel, yemekhanedeki turnikeden ya da benzeri donanımdan geçerken kartını okutup, herhangi bir ücret ödemeden yemeğini yiyebiliyor daha sonra ay boyunca yediği yemeklerin bedeli maaşından kesiliyor. Böylece yemek fişi önünde oluşan kuyruklardan, fiş alma verme işleminden, fişlerin toplanması sırasında oluşabilecek hatalar önleniyor. Mifare kartlı geçiş sistemi tüm geçiş noktalarında uygu-lanabildiği gibi her türlü vardiyalı vardiyasız çalışma biçimlerine uyum sağlıyor.

Sistem ameliyathane ve diğer ünitelerde de benzer işleyiş ile çalışıyor. Ameliyathanede görevi olmayanlar ameliyathane kapısını açamıyor.

Personel denetiminde güvenli, ekonomik ve hızlı bir işleyiş sağlıyor.

PVC üzerine baskı yapılan tanıtım kartlarının güvenirlikleri matbaa baskısı ve fotoğraf ile sağlanıyor. Manyetik bantlı tanıtım kartlarına ise yalnızca kart sa-hibinin adı soyadı numarası gibi çok sınırlı temel bilgiler yazılabiliyor. RFID kartlar ise yüksek bilgi depolanabilme (manyetik kartlara oranla yüz kat daha fazla bilgi depolanıyor) özelliğinin yanında, çok amaçlı kullanıma uygun olarak geliştirilmiş diğer kartlara oranla çok daha güvenli bir yapı sunuyor. Yeniden yazılabilme ve kullanılabilme avantajı ile birlikte olumsuz çevre koşullarından (su, manyetik alan vb) etkilenmeyen dayanıklı yapıdan oluşuyor. Yetkisiz erişime, taklit edilmeye ve kopyalanmaya karşı koruma sağlıyor. Ayrıca fiziksel temas gerektirmemesi kullanım kolaylığı da sağlıyor. Kullanıcının cüzdanını okuyucuya yaklaştırdığında dahi iletişim sağlanıyor.

Personel ile ilgili tüm bilgilere anında ulaşılıyor, gerektiğinde çağrılmak üzere depolanıyor.

Sisoft Personel ve Özlük Modülü ile entegre bir şekilde çalıştığından tüm bilgilere (Personel Listesi, Nöbet Listesi, Ünvan, Sicil Numarası, Kimlik bilgileri vb) anında ulaşılıyor. Personele ilişkin tüm işlemler sistemden kontrol edilebiliyor, sorgulanabiliyor. Bunun için ayrı bir yazılıma ya da başka bir arabirime gerek kalmıyor.

>Özellikle yüksek personel sayısına sahip sağlık kuruluşlarında personel takibini kolaylaştırıyor.

Yüksek personel sayısına sahip sağlık kuruluşlarının iş süreçlerinin manuel olarak takip edilmesinden kaynaklanacak hata ve zaman kayıplarını önlüyor. Manuel yapılan işlemlerden, dosya ve evrak arşivinden ve gerektiğinde bu bilgilere ulaşmak için harcanacak zaman kayıplarından kurtulunması tüm işlemlerde hata oranını düşürürken, doğruluk oranını ve hızı önemli ölçüde artırıyor. Özellikle yüksek personel sayısına sahip sağlık kuruluşlarında personel takibini kolaylaştırıyor.

Okuyucu üzerindeki LCD ekran, kullanıcılara mesaj ve uyarı iletiyor.

Okuyucu üzerine yerleştirilen LCD ekran, kulla-nıcılaların yaptıkları işlemleri dijital olarak göstererek, kullanıcıya bir arayüz oluşturuyor. Kullanıcı kartını okuttuğunda LCD ekranda kart numarasıyla birlikte kayıtlı isim de görüntülüyor. Günün tarihini, saati, giriş yapıldı-ğında kullanıcının kimlik bilgilerini görüntüleyip; RFID Sistemimize Hoş Geldiniz, Sayın ......... Giriş Yaptınız, Sayın ........... Çıkış Yaptınız vb, sistem haberleşmesinde bir olumsuzluk olduğunda.

İletişim Hatası Oluştu uyarı ve mesaj yazılarını ekran-dan geçirerek OFFLINE durumuna geçiyor. Aynı kartla işlem yapılamıyor.

Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri - Hastane Bilgi Sistemi
|